"مشاوره حقوقی رایگان"

آیا می توان مهریه را به زن ناشزه پرداخت نکرد؟

سوال حقوقی شما: آیا می توان مهریه را به زن ناشزه پرداخت نکرد؟